Disclaimer en Privacy Policy

(A) GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE EN APPLICATIE Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen

 1. 1. TOEPASSINGSGEBIED EN CONTACTGEGEVENS

  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van:
  de website www.makeawish.be (hierna aangeduid als "Website Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van de Website wordt u vriendelijk verzocht om deze (A) Gebruiksvoorwaarden, de (B) Privacyverklaring en de (C) Cookieverklaring aandachtig te lezen
  Door uw bezoek aan de Website, of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en/of de  Cookieverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website
  De Website worden uitgebaat door Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen, een vzw naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Gentsesteenweg 3 bus 002 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0441.375.140 (“Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen”).
  Voor verdere inlichtingen of opmerkingen kan u Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen contacteren op het volgende adres:

  • Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen
  • Gentsesteenweg 3 bus 002
  • B-2800 Mechelen
  • secretariaat@makeawish.be
 2. 2. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITE

  De Website verstrekt informatie en laten interactie toe met Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen over haar diensten

 3. 3. AARD VAN DE INFORMATIE

  De informatie die op de Website wordt verstrekt is van algemene aard en de gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze informatie.. Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen, kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

 4. 4. AANSPRAKELIJKHEID

  Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de Website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
  Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Website of de servers van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen worden aangevallen door derden. De inhoud van de Website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.
  De Website kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring door Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen van de inhoud ervan.
  Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen verwijst tevens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende websites.

 5. 5. INTELLECTUELE EIGENDOM

  Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website een deel daarvan, d.i. met inbegrip van - doch niet beperkt tot - de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen

 6. 6. WIJZIGINGEN

  Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 31 december 2013.
  Nieuwe functionaliteiten van de Website die via updates worden beschikbaar gemaakt, worden automatisch onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

 7. 7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.
  In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

(B) PRIVACYVERKLARING

 1. 1. TOEPASSINGSGEBIED

  Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik, de verwerking en/of de overdracht van persoonsgegevens van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen
  Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen is een vzw naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Gentsesteenweg 3 bus 002 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0441.375.140 (“Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen”).
  Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).
  Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, verwerkt (al dan niet via de Website) onder de verantwoordelijkheid van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen en desgevallend kunnen worden overgedragen aan derden.
  Door uw persoonsgegevens mee te delen (via de Website of op een andere wijze), gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.
  Indien u persoonsgegevens van andere personen meedeelt aan Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen, maakt u zich sterk en garandeert u dat deze voorwaarden werden meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.
  Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website en om geen persoonsgegevens mee te delen aan Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen
  Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u onder punt (C) Cookieverklaring. De voorwaarden voor gebruik van de Website vindt u onder punt (A) Gebruiksvoorwaarden.

 2. 2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

  Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens
  Wanneer u zich aanmeldt voor één van de diensten die via deze site worden aangeboden, vraagt Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen u bepaalde informatie over uzelf te verstrekken door een online-formulier in te vullen en te verzenden. U bent volledig vrij om u al dan niet hiervoor te registreren. Als u echter beslist om u te registreren, dan vragen wij u persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, postadres, e-mailadres.
  Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen verzamelt deze informatie om uw deelname in de activiteiten die u kiest, vast te leggen en te ondersteunen. Als u zich bijvoorbeeld abonneert op de nieuwsbrief, dan wordt de informatie gebruikt om u deze nieuwsbrief geregeld te kunnen toesturen.

 3. 3. RECHTEN VAN TOEGANG, AANPASSING EN VERBETERING

  Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u een recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. Om van dit recht gebruik te maken richt u een gedagtekend en ondertekend verzoek aan Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen op onderstaand adres. U kan zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen op de hierna vermelde contactgegevens.

 4. 4. CONTACTGEGEVENS

  Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de verwerking van de in deze Privacyverklaring vermelde persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.
  U kan Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen contacteren op het volgende adres:

  • Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen
  • Gentsesteenweg 3 bus 002
  • B-2800 Mechelen
  • secretariaat@makeawish.be
  Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 31 december 2013.

(C) COOKIEVERKLARING

Deze Cookieverklaring is van toepassing op de website www.makeawish.be (hierna aangeduid als "Website").
De Website worden uitgebaat door Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen, een vzw naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Gentsesteenweg 3 bus 002 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0441.375.140 (“Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen”).
Deze Cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikt in de Website Door uw bezoek aan, of het gebruik van de Website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies zoals in deze Cookieverklaring beschreven. Indien u niet kan akkoord gaan met deze Cookieverklaring, dient u elk verder gebruik van de Website stop te zetten.
Het gebruik van cookies door Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen kadert binnen het algemene beleid van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie hierover vindt u onder punt (B) Privacyverklaring.
De voorwaarden voor het gebruik van de Website vindt u onder punt (A) Gebruiksvoorwaarden.

 1. 1. WAT ZIJN COOKIES?

  "Cookies" zijn  kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (dit is een "session" cookie) of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit is een "permanent" cookie). Cookies laten toe het gebruik van een Website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

 2. 2. GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE VAN Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen

  De Website van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen gebruiken verschillende soorten cookies:
  2.1 Noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website of om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw gebruikersnaam wenst in te loggen op de klantenzone via de Website zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.
  2.2 Functionele cookies
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de Website vergemakkelijken en aangenamer maken en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête, zodat u niet telkens opnieuw dezelfde enquête wordt voorgelegd.
  2.3 Performantiecookies
  Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.
  2.4 Reclamecookies
  Wanneer u de Website bezoekt gebruikt, kunnen er op uw computer of toestel cookies geïnstalleerd en gelezen worden door derde partijen zoals affiliates en adverteerders met wie Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen samenwerkt voor de reclame op de Website. Dit zijn reclamecookies. Deze worden met name gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen, om het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken of om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten.

 3. 3. BEHEER VAN COOKIES

  Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren of te verwijderen: www.allaboutcookies.org.

 4. 4. WIJZIGINGEN

  Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen behoudt zich steeds het recht voor om deze Cookieverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Cookieverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 31 december 2013.

© 2015 Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen